16111695_659453550901820_850241531_nເພື່ອເປັນການຕິດຕາມ – ກວດກາປະເມີນຄຸນນະພາບ

ຂອງດິນເຂດຊົນລະປະທານ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ໃນລະຫວ່າງ

ວັນທີ 5-9 ມັງກອນ 2017,  ທ່ານ ໂອລົດ  ແສງຕາເຮືອງຮຸ່ງ,

ຫົວໜ້າສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ,

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ທ່ານ ພູວຽງ,

ຮອງຫົວໜ້າຂະແຫນງ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ, ພະແນກກະສິກຳ

ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການ 3 ທ່ານຈາກສູນສຳຫລວດ

ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳໄດ້ລົງສຳຫລວດ ແລະປະເມີນ ຄຸນນະພາບດິນ ນາເຂດ

ຊົນລະ ປະທານຢູ່ເມືອງຍົມມະລາດ(ໂຄງການປະຕູ3), ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ(ໂຄງການວັງວຽງຜີ),

ເມືອງຫນອງບົກ ແລະ ເມືອງທ່າແຂກ .ການລົງຕິດຕາມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ກວດກາຄືນ

ຕົວເລກ ຜົນວິໄຈດິນກ່ຽວ ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ທີ່ໄກ້ມາຈາກຫ້ອງທົດລອງເພື່ອສົມທຽບ

ຕີລາຄາຕົວຈິງໃນພາກສະຫນາມ.

16129415_661590300688145_1391733777_o

ຜ່ານການກວດກາຕີລາຄາໃນພາກສະຫນາມເຫັນວ່າຕົວເລກຜົນວິໃຈກ່ຽວກັບທາດອາຫານພືດໃນດິນທີ່ໄດ້ມາຈາກ

ຫ້ອງທົດລອງແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບການຕີລາຄາຢູ່ໃນພາກສະຫນາມ.ສ່ວນຫລາຍ ປະລິມານ ທາດອິນຊີວັດຖຸໃນດິນແມ່ນ

ຢູ່ລະດັບຕໍ່າ ຫາ ປານກາງ ແມ່ນດິນມີປະຕິກິລິຍາເປັນກົດ,ເນື້ອດິນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນດິນຕົມແກມຊາຍ, ຊັ້ນດິນເລິກ,

ຊັ້ນຫນ້າດິນມີການເຊີລ້າງ ແລະມີການສະສົມແຮ່ດິນຫນຽວຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່

ສູນສຳຫລວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ

ເບີໂທ: 021 770075

 

Save

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *