15749653_651651938348648_1915172239_nໃນວັນທີ 20/12/2016 ເວລາ 8:30 ໄດ້ເປີດກອງ

ປະຊຸມປະຖົມມະລຶກ ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

ຊຸມຊົນກະສິກຳຊື່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

(MRLG) ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

(DALAM) ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ມີແຂກຈາກ 02 ແຂວງ (ບໍແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 20

ທ່ານ, ໃນນັ້ນຍິງ 4 ທ່ານ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ ຄະນະພັກກະຊວງກະສິກໍາ,

ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ທ່ານ ຄໍາຊອນ ແກ້ວປະເສີດ

ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ບໍແກ້ວ

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາ, ທົດສອບ, ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຊຸມຊົນກະສິກໍາ

ໃນອອກໃບຕາດິນ ໃນ 06 ບ້ານ, 02 ເມືອງ (ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງສິງ) ຂອງແຂວງ ບໍແກ້ວ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ

ແລະ ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ

  • ເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດ,ແລະຮູບແບບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
  • ເພື່ອສະເຫນີກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການແລະຈຸດປະສານງານລະຫວ່າງກັນໃນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບ
  • ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄັດເລືອກຜູ້ປະສານງານຂອງຫນ່ວຍປະສານງານໂຄງການແຕ່ລະຂັ້ນຂອງແຂວງ, ເມືອງ ພ້ອມທັງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ

 

 

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *