51016
ໃນວັນທີ 3 ຫາ 7 ຕຸລາ 2016ຈະໄດ້ມີການເປີດຝືກອົບຮົມການເປັນຄູຝືກ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິ ກຳ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຶ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປທວິກອນ ບຸນວິ ໄລ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຍຸຕິ ທຳ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ.ໃນນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຂອງ 3 ແຂວງ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຄື: ກະສິກຳ, ຍຸຕິທຳ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແມ່ຍິງ ລວມທັງໝົດ38 ທ່ານ (ຍິງ 10 ທ່ານ), ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ ແລະ ແຂວງສາມາດເປັນຄູຝືກ ການໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຊຶ່ງຈະຝືກວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ ໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນແຍ່ງ, ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍກັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *