SAMSUNG CAMERA PICTURES

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ  3-7/10/2016  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານພັກຄູນຊັບ ທ່າລາດ  (ແຂວງວຽງຈັນ) ໄດ້ເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 8:30ໂມງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກຸນຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໂດຍມີຄະນະພະແນກ, ຄະນະສູນ, ຫົວໜ້າຂະແໝງ,ຫົວຫ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໜົດ

16 ທ່ານ ພ້ອມທັງຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນພະແນກກົດໝາຍ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 2 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 1 ທ່ານ ແລະ ຄູຝຶກມາຈາກກົມ ກົດໝາຍກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈຳນວນ 3 ທ່ານການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ເຕັກນິກໃນການຮ່າງນິຕິກຳ, ການສ້າງກົດໝາຍ,ການສ້າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ, ກາປະເມີນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ ແລະ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ຈຸດປະສົງຫລັກແມ່ນ:

  • ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮຸ້ ແລະ ຍົກລະດັບ ວຽກງານນິຕິກຳໃນບາງດ້ານທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສ້າງນິຕິກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫຼັກການ, ໂຄງຮ່າງ, ວິທີ ແລະຂັ້ນຕອນການສ້າງ/ຂຽນຮ່າງນິຕິກໍາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານຫຼັກການ(ກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ);
  • ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານນິຕິກຳຂອງພະນັກງານທີ່ມາຈາກພະແນກ-ໜ່ວຍງານຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງກົມ ສ້າງຮ່າງນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ.

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເຫັນວາ ທາງຄູຝຶກກໍ່ໄດ້ມີການເປີດກ້ວາງໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນມີການປະກອບສ່ວນອອກຄຳຄິດເຫັນ, ສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໄປພ້ອມໆກັນເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີຄວາມເປັນກັນເອງ ແລະ ບໍ່ເຄັ່ງຕຶການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ດຳເນີນເປັນໄລຍະເວລາ 5 ວັນ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 03-07/10/2016ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ສຳເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 11:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 07/10/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *