13875038_574771829369993_2082885204_nໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະວາງແຜນຮ່ວມກັນ ໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາໂຄງການ ຄໍ້າປະ ກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ນອນໃນ 10ແຂວງຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານສະເພາະແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດມີ 06 ເມືອງ (ເມືອງສອງຄອນ, ຈໍາພອນ, ຊົນບູລີ, ໄຊບູລີ,

ໄຊພູທອງ ແລະພະລານໄຊ) ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ທ່ານ ດຣ ທັດສະກາ ສະພັງທອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງມີຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສິກໍາ, ຂະແໜງແຜນ
ການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ຂະແໜງຊົນລະປະທານ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຊົນລະປະທານ 06 ເມືອງ ແລະ ມາຈາກພາກສ່ວນກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຂະແໜງສໍາຫຼວດວັດແທກ,ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງຈໍາພອນ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສໍາຫຼວດວັດແທກ ເມືອງຈໍາພອນ ທັງໝົດຈຳນວນ 42 ທ່ານກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນ ໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດຂອບເຂດ ແລະ ປະ ເມີນຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ການສ້າງຊາວນາຕົວແບບໃນການປັບປຸງດິນນາ ແລະການຂຶ້ນສໍາມະໂນດິນນາ ໃນເຂດ ຊົນລະປະທານ 06 ເມືອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ຈໍານວນ1,000 ຕອນ ສະເພາະຢູ່ ເມືອງຈໍາພອນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ບັນລຸຄາດ
ໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດເອົາໄວ້ ແລະໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃນສົກປີ 2015-2016 ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະໄດ້ຍົກເອົາບັນດາແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະໜ້າ ວຽກທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 06 ເມືອງ ຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ ຄື: ການສໍາຫຼວດຂອບ
ເຂດດິນນາ ແລະ ດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະທານ,ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງດິນນາ, ການສ້າງຊາວນາຕົວແບບປັບປຸງດິນນາ (ເມືອງລະ 01 ບ້ານ ແລະ 10ຄອບຄົວຕໍ່ບ້ານ), ການຂຶ້ນສໍາມະໂນດິນນາ, ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນການອອກໃບຕາດິນ
(ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ) ສະເພາະເມືອງ ຈໍາພອນ ພາຍໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຈາກບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ພົດພື້ນ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບກັນ ຕໍ່ກັບທິດທາງລວມ, ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ,ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ກໍານົດເຂດບ້ານເປົ້າ ໝາຍທີ່ຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 06 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໃນສົກປີ 2015-2016ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາຍັງໄດ້ເນັ້ນຕື່ມບາງ
ຈຸດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄື: ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ສ້າງເປັນແຜນການ, ແຜນງານລະອຽດ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມ
ເປັນເອກະພາບຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້; ການຝຶກອົບຮົມຄວນຈັດເປັນແຕ່ລະເມືອງທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງໄປພ້ອມກັນ; ການລົງເຮັດວຽກຄວນຈະແບ່ງເປັນຫຼາຍທິມງານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການ ແລະ ເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້; ຕ້ອງໄດ້ມີການບັນທຶກຂັ້ນຕອນອັນລະອຽດໃນການລົງປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການສ້າງຄູ່ມືໃນຕໍ່ໜ້າ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *