13898460_574772806036562_894656631_o

ກອງປະ ຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນໃນການກະ ກຽມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາໂຄງການຄໍ້າ
ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ນອນໃນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມ
ຂອງລັດຖະບານ (ສະເພາະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ  ມີ 04 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ
ທ່າແຂກ, ໜອງບົກ, ເຊບັ້ງໄຟ ແລະຍົມມະລາດ) ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່
19 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນໂດຍໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ

ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ທ່ານ ວຽງຄໍາ ໄຊຍະພອນຮອງຫົວໜ້າ

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມ ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຊື່ງແມ່ນ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື,ຂະແໜງຊົນລະ ປະທານ,  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ  ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຊົນລະ ປະທານ 04 ເມືອງ (ເມືອງທ່າແຂກ, ໜອງບົກ, ເຊບັ້ງໄຟແລະ ຍົມມະລາດ) ທັງໝົດ 29 ທ່ານກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ປຶກສາ ຫາລື ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມ ກັນ ໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສໍາຫຼວດຂອບເຂດແລະ ປະ ເມີນຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ການສ້າງຊາວນາຕົວແບບ ໃນການປັບປຸງດິນນາ ແລະ ການຂຶ້ນສໍາມະໂນດິນນາໃນເຂດ ຊົນລະປະທານ 04 ເມືອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກ ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດ ເອົາໄວ້ ແລະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະ ລິດເປັນສິນ ຄ້າໃນສົກປີ 2015-2016 ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ໄດ້ຍົກເອົາບັນດາແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນ04 ເມືອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ ການສໍາຫຼວດຂອບເຂດດິນນາ ແລະ ດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະທານ, ການປະເມີນ ຄຸນນະພາບຂອງດິນນາ, ການສ້າງຊາວນາຕົວແບບປັບປຸງດິນນາ(ເມືອງລະ 01 ບ້ານ ແລະ 10 ຄອບຄົວຕໍ່ບ້ານ), ການຂຶ້ນ ສໍາມະໂນດິນນາພາຍໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຈາກບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ ຟົດຟື້ນ ແລະຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ກໍານົດເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ ຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິ ຢູ່ 04 ເມືອງໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາຍັງໄດ້ເນັ້ນຕື່ມບາງຈຸດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄື: ປະສານ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນການແຜນງານລະອຽດ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມ ເປັນເອກະພາບຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້; ຕ້ອງສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມເປັນແຕ່ລະເມືອງທັງພາກທິດສະດີແລະ ການປະຕິບັດຕົວ ຈິງ; ການລົງເຮັດວຽກຄວນຈະແບ່ງເປັນຫຼາຍທິມງານເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການ ແລະ ເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້; ຕ້ອງໄດ້ມີ ການບັນທຶກຂັ້ນຕອນອັນລະອຽດໃນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການສ້າງຄູ່ມືໃນຕໍ່ໜ້າ;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *