13084195_895319760589943_1337090148_nໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 27 ແລະ 28 ເດືອນ 4 ປີ 2016 ໄດ້ມີການຈັດງານປະຖົມນິເທດຂອງ
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂື້ນຢູ່ທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳເຊື່ງມີນັກສຶກສາ
ທີ່ມາຈາກມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງເຂົ້າຮ່ວມ
ການປະຖົມນິເທດແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ເພື່ອຕອບສະໜອງເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງການ
ວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ຟັງໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ ,ໄລຍະເວລາແມ່ນໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2 ມື້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເດືອນ 4 ປີ 2016 ແມ່ນໄດ້ມີອາຈານ
ນຳພາແລະ ນັກສືກສາທີ່ມາຈາກຄະນະປ່າໄມ້, ຄະນະສີ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະສືກສາສາດ ແລະ ຄະນະສັງຄົມສາດ ຈຳນວນ 120 ທ່ານ  ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ແລະ   ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ເດືອນ 4 ປີ 2016ແມ່ນມີນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ,
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ ຈຳນວນ 70 ທ່ານ ເຊີ່ງຈຸດປະສົງຫລັກທີ່ຈັດງານຄັ້ງນີ້ ຂື້ນ ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ພາບລວມລວມຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນ ສປປລາວນຳສະເໜີພາບລວມ
ກ່ຽວກັບສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ , ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປີດເປັນເວທີໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ດິນກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ນັກສືກສາ , ຄູອາຈານໄດ້ອອກຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ໄດ້ສອບຖາມໃນປະເດັ່ນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *