New-Picture-(3)ໃນວັນທີ 5 ເດືອນ 04 ປີ 2016 ທີຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຈັດກອງປະຊູມ ມອບ – ຮັບອຸປະກອນຂື້ນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ສົມບູນກຸມ ບາສິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງ,ທັງເປັນຫົວໜ້າ ຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານ ການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ທ່ານ ບັນດິດ ລາມມາງກູນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ-ກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,
ທ່ານ ຫວິນແພງດວງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດສັນແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ-ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຄະນະຊີ້ນໍາເມືອງເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມທັງພະນັກງານທີມງານເມືອງ ແລະ ທີມງານທີປຶກສາລວມ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 14 ທ່ານໃນກອງ
ປະຊູມ ມອບ – ຮັບ ອຸປະກອນ ທ່ານ ບັນດິດ ລາມມາງກູນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ-ກະຊວງ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ມອບອຸປະກອນໃຫ້ທ່ານ ສົມຫວັງ ສີສົມພອນ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຕ່າງໜ້າ
ພະນັກງານ ທີມງານຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເປັນຜູ້ຮັບ ຊື່ງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຂື້ນແມ່ນ

– ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວຽກງານການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີສະນັບສະໜູນ
ໂດຍແຜນງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ GIZ-LMDP ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

–    ເພື່ອອຸປະກອນເຄື່ອງມື ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານທີມງານເມືອງເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບສູງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *