New-Picture-(4)

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະ ສີກຳໄດ້ສຳເລັດການເຝຶກອົບຮົມວິທີການ
ຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ວາງ ແຜນຄຸ້ມຄອງພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຈຳນວນ 32 ທ່ານ

 

ການຝຶກອົບຮົມວິທີການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີພະນັກງານທີ່ມາຈາກສູນກາງ, ກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນທີ່ດິນ 7 ທ່ານ (ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ) ສົມທົບກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ 7 ທ່ານ (ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) ,ພະນັກງານປະສານງານແຂວງຈາກຂະແໜງຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ – ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 1 ທ່ານ, ຈາກຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ-ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ, ພະນັກງານທີມງານເມືອງພຽງ 6 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານທີມງານເມືອງຊຽງຮ່ອນ 6 ທ່ານ ພະນັກງານທີປຶກສາ ແຜນງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 3 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ .ໃນການເຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ ສອງ ພາກ : ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໃນວັນທີ 25.01.2016 ຫາ ວັນທີ 1.02.2016 ແມ່ນໄດ້ຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ພາກທິດສະດີແມ່ນຈັດຂື້ນຢູ່ທີ ເຮືອນພັກພູສະຫວັນ, ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ໄດ້ດຳເນີນງານເປັນເວລາ 8 ວັນ ຈະໄດ້ຝືກລວມລະຫວ່າງ ບ້ານຫ້ວຍອູມ, ກຸ່ມບ້ານເທດສະບານ, ເມືອງພຽງ  ແລະ ບ້ານຄ້ຳ, ກຸ່ມບ້ານເທດສະບານ, ເມືອງຊຽງຮ່ອນ  ຊື່ງໃນວັນທີ 2 ຫາ ວັນທີ – 15.02.2016  ໄດ້ຝືກພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ ຢູ່ທີ່ ບ້ານຫ້ວຍອູມ, ກຸ່ມບ້ານເທດສະບານ, ເມືອງພຽງ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນເປັນໄລຍະເວລາ 14 ວັນ ແລະ ໃນວັນທີ 24.02.2016 ຫາ ວັນທີ 10.03.2016 ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝືກອົບຮົມ ຕົວຈີງ ທີບ້ານຄ້ຳ, ກຸ່ມບ້ານເທດສະບານ, ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 14 ວັນ
ໃນການຈັດເຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຈູດປະສົງ
•    ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການສະເພາະດ້ານ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ຂອງ ເມືອງພຽງ, ແລະ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວຽກງານການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
•    ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ເຂດເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິ່ງ, ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ປະຊາຊົນ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງຕົວຈິ່ງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
•    ເພື່ອພັດທະນາຮູບແບບການ, ວິທີການ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ທີນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ກາຍເປັນປື້ມຄູ່ມື ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ການຝືກອົບຮົມຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 36 ວັນໃນຄັ້ງນີ້ ນັກສໍາມະນາກອນ  ແມ່ນໄດ້ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ການນຳໃຊ້ GIS-ArcMap 10.2 ແລະ GPS, ການເກັບຕົວຢາງດິນ, ການຕາກດິນ, ແລະ ການວິໃຈດິນດ້ວຍເຄື່ອງມືພາກສະໜາມເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບທີ່ດິນໃນການທໍາການຜະລິດຂອງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍການສາທິດການເຮັດຝຸ່ນອົງຄະທາດຊະນິດຕ່າງໆ,  ການເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມສໍາລັບຄອບຄົວ, ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ,  ກຳນົດເຂດຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນບ້ານ, ການຊອກຮູ້ ແລະ ສ້າງແຜນທີການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປັດຈຸບັນ ແລະ ກຳນົດປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບ້ານ, ສ້າງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂອງບ້ານ ແລະ ສຳເລັດການສ້າງແຜນທີ່ຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ບ້ານຫ້ວຍອູມ, ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ບ້ານຄໍ້າ, ເມືອງຊຽງຮອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ສາມາດເອົາໄປ ນຳໃຊ້ ຊ່ວຍເຂົ້າໃນວຽກງານ ຕົວຈີງໄດ້

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *