12803159_858182654303654_8681145795926451832_n

ໃນວັນທີ 23 ຫາ 26 ກຸມພາ 2016 ໄດ້ ມີການ ຈັດຝືກອົບ ຮົມການຈັດ ການ ແລະຄຸ້ມຄອງສູນເຄືອຄ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ດິນກະສິກຳຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ຂອງສຸນສຳຫລວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ເຊີ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
ຈຳນວນ 25 ທ່ານ ຈາກຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

 

ການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກຸນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຊື່ງມີນັກສຳມະນາກອນຈາກສູນກາງ 15 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ມາຈາກ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ຫຼວງນຳ້ທາ, ບໍລິຄຳໄຊ, ເຊກອງ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ ໃນການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມາຈາກ 3 ແຂວງ ແລະ ພະນັກງານໃນຂັ້ນສູນກາງໄດ້ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈເຖີງການຄຸ້ມຄອງ, ຈັດການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຂຽນຂ່າວ ແລະ ສື່ສີ່ງພິມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ຊື່ງການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 4 ມື້ເຕັມໄດ້ມີການຝືກອົບຮົມນຳສະເໜີຮູບແບບການຈັດເອກະສານ, ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂັ້ນພື້ນຖານ, ທັກສະຂອງການຂຽນຂ່າວ ແລະ ແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບການສື່ສານ

ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖີງຜົນສຳເລັດໃນການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ຈື່ງໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *