ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງປ່າໄມ້

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ

ລື ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນໃນການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ການສໍາຫຼວດຂອບເຂດ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະ

ທານ, ການສ້າງຊາວນາຕົວແບບໃນເຂດຊົນລະປະທານ ພ້ອມທັງປັບປຸງ

ດິນນາ ແລະ ການຂຶ້ນສໍາມະໂນດິນນາໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວໃນເຂດຊົນ

ລະປະທານ ທີ່ນອນໃນໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດ

ເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ 10 ແຂວງ ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນ

ປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ ກໍາມະການຄະນະພັກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຫອມນະບຸນລັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ 4 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ ຄື:

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ທ່ານ; ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 5 ທ່ານ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປາກຊັນ 1 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ 1 ທ່ານ.

ແຂວງຈໍາປາສັກ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ; ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 1 ທ່ານ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຊະນະສົມບູນ 1 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ 1 ທ່ານ;

ແຂວງວຽງຈັນ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ; ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 1 ທ່ານ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທຸລະຄົມ 1 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ 1 ທ່ານ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ; ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 1 ທ່ານ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 1 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ 1 ທ່ານ ແລະ  ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 8 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ.

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສໍາຫຼວດຂອບເຂດ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງດິນນາ, ການສ້າງຊາວນາຕົວແບບໃນການປັບປຸງດິນນາ ແລະ ການຂຶ້ນສໍາມະໂນດິນນາ ໃນເຂດ ຊົນລະປະທານ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດເອົາໄວ້. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ ຄະນະພັກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະທານ ໃນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນສາມໜ້າວຽກຫຼັກຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ.ກອງປະຊຸມໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃນປີ 2017 ພ້ອມທັງນໍາສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ 3 ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ຍົກເອົາບັນດາແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 4 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ ຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄໍາພອນ ຣາຊາຈັກ ກໍາມະການຄະນະພັກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ້ເນັ້ນຕື່ມບາງຈຸດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄື: (1). ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈົ່ງຈັດບຸກຄະລາກອນເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະໜ້າວຽກ ພ້ອມທັງອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ທັນກັບເວລາ. (2). ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະໂຄງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງກະກຽມອຸປະກອນທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ຄົບຖ້ວນເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ. (3). ຕ້ອງກະກຽມງົບປະມານໃຫ້ພ້ອມເພື່ອລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.​ (4). ສະເໜີໃຫ້ການນໍາຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນລົງເຜີຍແຜ່ ຫຼື ລຸລ່ວງໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະບ້ານ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ ແລະ ພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນການ.​ (5). ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດວຽກງານແລ້ວຕ້ອງໄດ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງລະອຽດ. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງຄັດເລືອກປະຊາຊົນຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງເປັນໝໍດິນປະຈໍາບ້ານ ແລະ ທ່ານຍັງເນັ້ນຕື່ມວ່າ ທຸກໆຂະ   ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ກອງປະຊຸມໄດ້ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *