DSC03863ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນພະຫັດ, ກົງກັບວັນທີ 7 ທັນວາ 2017ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນ

ອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ,ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ

ກະສິກຳ ຄະນະຜູ້ ແທນຈາກມຂສະຫວັນນະເຂດເຊີ່ງນຳໂດຍອາຈານຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ 2 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາພາກວິຊາປັດຕະພີ

ວິທະຍາ ສາຂາວິຊາ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈຳນວນ 45 ທ່ານ . ໄດ້ມາ

ຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳການເຮັດວຽກຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໂດຍມີ ທ່ານ ອະໂນລາດ ຈັນທະວົງ ສາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່

ດິນກະສິກຳ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະສູນ, ຄະນະພະ ແນກ ແລະ ອ້າຍນ້ອງວິຊາການ

ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 16 ທ່ານ ໃນນັ້ນທ່ານ ອະໂນລາດ ຈັນທະວົງສາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳກໍຍັງໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ

ກ່າວປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກົມຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນຈົນເຖີງປະຈຸບັນຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ໃຫ້ນັກສຶກສາມີການຊັກຖາມ ແລະ ແລກປ່ຽນເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຄືນ

ກ່ຽວກັບການຈຳແນກດິນຢູ່ໃນລາວ

ຜ່ານການລົງເບີ່ງກິດຈະກຳຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ການສຳຫຼວດດິນ, ເຕັກນິກການປັບປຸງດິນ,ການສ້າງວິຊາການຂັ້ນບ້ານ (ໝໍດິນ),ວຽກງານຮ່ວມມືສາກົນຂອງ

ອິນຟີກັດ (EFICAS) ,ວຽກງານການຂຶ້ນສໍາມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນກະສິກຳພ້ອມທັງເບີ່ງການສາທິດການນຳໃຊ້ໂດມ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມທາງ ຕາງໜ້າຂອງນັກສຶກສາ ພາກວິຊາຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ,ມະຫາວິທະຍາໄລແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ກ່າວສະ

ແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ທ່ານ ອະໂນລາດຈັນທະວົງສາ,ຮອງຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ບັນດາອ້າຍນ້ອງວິຊາ

ການທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ແລະໄດ້ຖ່າຍຖອດບົດຮຽນ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ສາມາດເອົາ

ໄປຕໍ່ຍອດຂອງການສຶກສາໃນຕໍ່ໜ້າໄດ້

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ຊະນະລິດ ສີສຸລາດ

ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນາງ ມະໄລທິບ ວິຣາວົງ

ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *