111111

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳໄດ້ເປີດການ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານຂັ້ນແຂວງ, ແລະ ເມືອງເປົ້າ

ໝາຍຂອງໂຄງການຄື: ເມືອງບໍແຕນ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ  ທ່ານ

ບັນດິດ ຣາມາງກູນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ; ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,
ທ່ານ ຫວິນ ແພງດວງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ; ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ຈູລຽນ ເດິບິວ ຫົວໜ້າໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ – ເຢຍລະມັນ(GIZ)

ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ ລວມທັງຄູຝຶກ ມາຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 6 ທ່ານ ແລະ

ຈາກກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ 6 ທ່ານ ຈາກໂຄງການຮ່ວມມືລາວ – ເຢຍລະມັນ 4 ທ່ານ ຈາກ

ພະແນກກະສິກໍາແຂວງ 1 ທ່ານ ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 1 ທ່ານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2

ເມືອງ ບໍ່ແຕນ ແລະ ທົ່ງມີໄຊ ເມືອງລະ 3 ທ່ານ ລວມ 6 ທ່ານ ແລະ ຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ

ສີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ບໍ່ແຕນ, ທົ່ງມີໄຊ ເມືອງລະ 3 ທ່ານ ລວມເປັນ 6 ທ່ານ, ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ 3

ອາທິດ ຈື່ງຈະສຳເລັດ

ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການຝຶກແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທາງດ້ານວິຊາການນຳໃຊ້ເຄືອງມື ແລະ

ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຜົນໄດ້ຮັບ ທີມງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ

ນຳເອົາບົດຮຽນຕ່າງໆລົງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນເມືອງຂອງຕົນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *