1111

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ່ 8 ຫາ 12 ພຶດສະພາ 2017,

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ

ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກຳ ແລະ

ສິດທິພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວຕໍ່ກັບທີດິນ ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການ LIFE  ທີ່

ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ທົງສະຫວັນ ແກ້ວນະຄອນ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ທ່ານ ອອຍວິນ ໂຮເຢັນ, ຫົວໜ້າໂຄງການ LIFE  ແລະ

ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນກົມທີ່ມາຈາກ ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ 2 ທ່ານ, ສູນອະນຸລັກ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ 2 ທ່ານ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ 4 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ໊

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ

ພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວຕໍ່ກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກຳ

ເພື່ອນຳໄປຖ່າຍທອດສູ່ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂງ ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ດຳເນີນເປັນໄລຍະເວລາ 5 ມື້ເຕັມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *