17467959_726268574207044_766633915_n

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 2 ຫາ 12 ເມສາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ,

ວິຊາການຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ ກົມພັດທະນາທີ່ດິນ ປະເທດໄທ

ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ການແປພາບຖ່າຍທາງອາກາດ

ແລະ ການແຕ້ມແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຊຶ່ງຈັດຂື້ນໂດຍ

ACMECS ( Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong

Economic Cooperation Strategy ) ມີຜູ້ແທນ

ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ACMECS ເຂົ້າຮ່ວມການ

ຝຶກອົບຮົມຈາກ 3 ປະເທດ ລວມມີທັງໝົດ 6 ທ່ານຄື: ສປປລາວ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ (ວິຊາການ GIS ຈາກກົມຄຸ້ມຄອງ

ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ), ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຈຳນວນ 2ທ່ານ, ມຽນມ້າ ຈຳນວນ 2ທ່ານ , ຊຶ່ງການ

ດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໄທ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ACMECS ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນ

ເນັ້ນໃສ່ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການໃນການພັດທະນາດ້ານກະສິກຳ,

ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີແມ່ນ

  • ເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານການແປພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ການແຕ້ມແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງບຸກຄະລາກອນດ້ານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,

    ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນສຳຫຼັບແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກຂອງໂຄງການ ACMECS

ແລະ ມີຫົວຂໍ້ໃນການຝຶກອົບຮົມທັງຫມົດຈຳນວນ 7 ຫົວຂໍ້ຫລັກຄື: 1) ສະພາບລວມຂອງການວາງແຜນ

ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, 2) Download Google satellite image from QGIS and do Georeferencing to the

image, 3) Download landsat 8 image from www.earthexplorer.usgs.gov 4) Combination band of landsat8

image in ERDAS IMAGIN 9.2, 5) Combination Band  and modify landsat satellite image in PCI Geomatica

V9.1 , 6) Field check at Rachabuly province, 7) Edit current land use of study area in Rachabuly province.

ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຍັງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິດຕະພັນດິນ ທີ່ກົມພັດ

ທະນາທີ່ດິນ, ຫ້ອງແລບຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດເພື່ອການ ພັດທະນາທີ່ດິນ (Office of Science for Land

Development) ແລະເຂົ້າຢ້ຽມຊົມກອງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການໃຊ້ທີດິນ (Policy and Land Use

Planning Division). ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສຳນັກງານພັດທະນາທີ່ດິນເຂດ 10,​ ກົມພັດທະນາທີ່ດິນ,

ແຂວງ ຮາຊະບູລີ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນແຕ່ລະຄົນໄດ້ນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ຈາການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງດັ່ງກ່າວ

ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ.

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າທາງທີມງານສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖີງ: ວິທີ ແລະ

ຂັ້ນຕອນໃນການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍລວມ, ການໂຫຼດພາບຖ່າຍດາວທຽມ Google Earth

ໂດຍນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ QGIS, ໃສ່ຄ່າພິກັດໃຫ້ພາບທີ່ບໍ່ທັນມີຄ່າພິກັດ, ການໂຫຼດພາບຖ່າຍດາວທຽມ landsat 8,

ການປະສົມ Band ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ landsat 8 ໂດຍນໍາໃຊ້ ERDAS IMAGIN 9.2 ແລະ PCI Geomatica

V9.1., ສາມາດສ້າງແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ດິນໃນປັດຈຸບັນ, ຮູ້ວິທີການລົງກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ

ແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ດິນໃນປັດຈຸບັນຢູ່ພາກສະໜາມ, ຮູ້ວິທີການແກ້ໄຂ ຫຼື ປັບປຸງແຜນທີ່ການນຳໃຊ້

ດິນໃນປັດຈຸບັນຫຼັງຈາກກັບຈາກການກວດສອບຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີ ແລະ

ໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ ACMECS

ນອກນັ້ນທາງຄະນະທີມງານຈາກສປປ ລາວໄດ້ສະເໜີການຮ່ວມມືອອກເປັນ 3 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຄື:

  • ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກົມພັດທະນາທີ່ດິນຂອງໄທ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຂອງລາວພາຍໃຕ້ກອບໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
  • ສືບຕໍ່ວຽກງານລົງສຳຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງດິນເພື່ອສ້າງເປັນແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ດິນ,ແຜນທີ່ດິນ, ແຜນທີ່ຄວາມເໝາະສົມດິນ ແລະ ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳຂອງໂຄງການ.
  • ສືບຕໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບ GIS, Remote Sensing ແລະ Soil survey.

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *