SAM_0663

ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 1 ປີ

ຜ່ານມາ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ,

ຈຶ່ງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຂຶ້ນໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ 30 ຫາ 31 ມັງກອນ

2017  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນສໍາຫຼວດ ແລະ

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ. ເພື່ອສະຫຼຸບຜົນຂອງການ​ຈັດຕັ້ງ​ປະ​

ຕິ​ບັດວຽກ​ງານ ປະຈຳປີ 2015-2016 ແລະ ວາງ​ທິດ

​ທາງແຜນການປະຈຳ​ປີ 2017. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ

ຄໍາພອນ ລາຊາຈັກ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄື:

ບັນດາທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ (ພະແນກຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ,

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ), ຫົວສູນ, ຮອງສູນ (ສູນສຳຫຼວດ ແລະ

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ສູນອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ)

ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທັງໝົດພາຍໃນກົມ ຈຳນວນ 45 ຄົນ

SAM_0669

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳປີ 2015-2016 ແລະ

ວາງທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2017, ໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານ

ທີ່ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະໂຄງການຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 1 ປີ

ຜ່ານມາໂດຍສະເພາະຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານ, ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ. ຊຶ່ງລວມມີທັງໝົດ 31 ໂຄງການ.

ໃນນັ້ນ, ມີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທະບານ ຈໍານວນ 22 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມື 9 ໂຄງການ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນສົກປີ 2015-2016 ຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດ ທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ.

ທຽບໃສ່ແຜນ ສົກປີ 2015-2016 ແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 93,3% ແລະ ແຜນສົກປີ 2017 ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນວຽກທີ່ໄດກໍານົດໄວ້ໃນບົດສະ   ເໜີຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ອີງໃສ່ງົບປະມານທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕົວຈິງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *