IMG_0580

ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້  ແລະ ການສ້າງຄວາມຄວາມ

ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມມີສາດຫລື

(GIS) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ(ຂັ້ນເມືອງ), ພະນັກງານຂອງຂະແຫນງ

ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ (ຂັ້ນແຂວງ). ໃນວັນທີ່ 13 ຫາ 27 ມັງກອນ

2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຂະແຫນງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ແຂວງຄຳ

ມ່ວນ, ທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມ

ຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ນຳພາພະນັກງານວິຊາການ ຂັ້ນສູນກາງ (ກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນກະສິກຳ)

ລົງແນະນຳຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການສ້າງແຜນທີ່ແກ່ ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຂອງ 2 ແຂວງ:

ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ

ຈຸດປະສົງໃນການລົງໄປແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ໂປແກຣມສ້າງແຜນທີ່ໃຫ້

ຫລາຍຂື້ນໂດຍການແນະນຳ ການເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ້ມແຜນທີ່ 3 ມິຕິເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໄປ

ນຳໃຊ້ໃນວຽກງານ ການສຳຫລວດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍີ່ງຂື້ນ

ຜ່ານການລົງແນະນຳແມ່ນເຫັນວາທາງພະນັກງານມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍຂື້ນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນ

ຖານວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມມີສາດຫລື (GIS)   ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໂຕຈິງໄດ້

DSC06328

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *