ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີດິນກະສິກຳ

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ,ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ

ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ານການສຳຫຼວດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກຳ,ແບ່ງເຂດການຜະລິດ ແລະ

ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳເພື່ອແນ່ໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກການ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ດາວໂຫລດເອກະສານ >>>

ພາບລວມຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2012, ເພື່ອຈຸດປະສົງແນ່ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຄິບັດແນວທາງ,  ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດ

ໝາຍຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄປຕາມທິດທີ່ຢືນຍົງ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ” ຄພດກ ” ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜື່ງສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ປະກອບມີບັນດາພະແນກ ແລະ ສູນວິຊາການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ; ນອກນັ້ນ,

ຍັງມີຂະແໜງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານຂັ້ນເມືອງທີ່ເປັນສາຍ ຕັ້ງທາງວິຊາການຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ,ດັ່ງລາຍລະອຽດມີຄື:

I. ພະແນກ

 1. ພະແນກບໍລິຫານ (ບລຫ)
 2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື (ຜກຮ)
 3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄດກ)

II. ສູນວິຊາການ

 1. ສູນສຳຫລວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ (ສດກ)
 2. ສູນອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ອພດ)

III. ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ (ຄພດຂ) ລວມທັງໝົດ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫລວງ

IV. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳປະຈຳເມືອງລວມທັງໝົດ 150 ເມືອງ

ພາລະບົດບາດ

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ,ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ

ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ານການສຳຫຼວດຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກຳ,ແບ່ງເຂດການຜະລິດ ແລະ

ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳເພື່ອແນ່ໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກການ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ດາວໂຫລດເອກະສານ >>>

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 1. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຮ່າງນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ, ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ການປົກປັກຮັກສາ, ການພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 2. ດຳເນີນການສຳຫລວດ, ຈັດສັນ, ກຳນົດແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ,ໂດຍມີການປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
 3. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດຳເນີນການແບ່ງເຂດ ແລະ ຈັດປະເພດທີ່ດິນກະສິກຳ, ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບຢືນຢົງຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການສຳຫລວດ, ຈັດສັນ ແລະ ມອບທີ່ດິນກະສິກຳ ໃຫ້ກຸ່ມການຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຄອບຄົວຊາວກະສິ ກອນເປັນຜູ້ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ໂດຍມີການສ້າງສຳມະໂນ ທີ່ດິນກະສິກຳ ເພື່ອເປົ້າໝາຍໃນການອອກ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນກະສິກຳ;
 5. ປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຫັນປ່ຽນເປົ້າ ໝາຍ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທົບທວນບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ປະເມີນຜົນກະທົບ ທີອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການສະເໜີລົງທຶນ, ເຊົ່າ ຫລື ສຳປະທານທີ່ດິນກະສິກຳ ກ່ອນການນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງ ຕົກລົງອະນຸມັດ, ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ;
 7. ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ແລະ ສະເໜີຮູບແບບໃນການບູລະນະ ແລະ ປັບປຸງ, ການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳຕາມທິດຫັນເປັນກະສິກຳສະອາດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຮັກສາໄດ້ ສະພາບແວດລ້ອມ;
 8. ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາທິດ ແລະ ຖ່າຍທອດ ເຕັກນິກ – ເທັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະ ປັບປຸງດິນກະສິກຳປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕາມເງື່ອນໄຂແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນ;
 9. ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການວິໄຈດິນ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດອື່ນໆ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບດິນ ໃນການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ເກີດປະ ໂຫຍດສູງສຸດ;
 10. ກໍ່ສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ເຮັດການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ມີປະສິດທີ່ຜົນ; ພ້ອມທັງສ້າງ ໃຫ້ໄດ້ ໝໍດິນອາສາສະໝັກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ກຸ້ມບ້ານ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການໃນເຂດການຜະລິດໃຫ້ປະຊາ ຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຢ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ;
 11. ສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງ, ສະໜອງ, ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
 12. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍ ເຫລືອ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ;