Rights-LINK Lao projectGIZEFICASProjectProject

rllogoຈຸດປະສົງ

ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມຮູ້, ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງການ​ນຳ​ໃຊ້ທີ່​ດິນກະສິກຳ ຂອງ​ຂະ​

ແໜງ​ການ​ກະສິກຳ ​ແລະປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ​ເຄືອຂ່າຍ ​ທີ່ ​ກ່ຽວຂ້ອງ (ລັດ, ລວມໝູ່, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຜູ້​ປະກອບ​

ການພາຍ​ໃນ ​, ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງຄົມ, ​ແມ່ຍິງ ​ແລະປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ) ​​ເພື່ອ​ໃຫ້ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ໄດ້​

ເຂົ້າມາ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ມີບົດບາດ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງການນຳ​ໃຊ້ ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ, ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ນໍາ

​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ ມີ​ຄວາມ​ສະ​ງົບ, ຍຸດຕິ​ທຳ ​ແລະ ​​ມີ​ຄວາມຍືນ​ຍົງ. ທາງ​ດ້ານສະບຽງ​ອາຫານ

_________________________________________________________________________________________________

ສູນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກຳ

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດພາຍໃຕ້ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຮ່ວມ

ມື ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະເດັນທາງດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານທີ່

ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ສູນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນສູນກາງທີ່ລວບລວມເອົາ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະສື່ອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ,ເປັນພື້ນທີ່ໃນການແລກປ່ຽນເລື່ອງ

ລາວຕ່າງໆ ແລະ ແນວຄວາມຄິດລະຫວ່າງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຂໍ້ມູນ,ເປັນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ສ້າງສັນໃນການ

ສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃຫ້ກ້ວາງຂວາງເພ່ືອປັບປຸງຂະບວນການ

ຕັດສິນໃຈໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ.

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ເປີດ ວັນຈັນ – ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ – 16:00 ແລງ

linkcenter

ເອກະສານຕ່າງໆ

 • ດຳລັດ
 • ກົດໝາຍ
 • ປື້ມຄູ່ມື
 • ບົດລາຍງານ
 • FLEGT
 • Legal Resources
 • Land Usage
 • REDD+
 • Poverty Issues

 

 elibrary

ສື່ສິ່ງພິມ

 • ກໍລະນີສຶກສາ
 • ປຶ້ມເລື່ອງ/ກາຕູນ
 • ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ
 • ໂພສ໌ເຕີ
 • ປະຕິທິນ
 • ປຶ້ມແນະນຳ
 • ແຜ່ນພັບ
 • ປຶ້ມຄູ່ມື
 • ວີຊີດີ
 iec

 

gizlogos

 

eficas
Project
Project