10

ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້

ພະນັກງານ ກໍເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ກົຄຸ້ມ

ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໄດ້ໃຫ້

ຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ໂປ

ແກຣມ GIS ,QGIS ແລະ ພື້ນຖານການນຳໃຊ້

Drone ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທັນສະໄຫມ ໃນການ

ຖ່າຍພາບພື້ນທີ່ມຸມສູງ ເພື່ອນຳມາແປເປັນພາບຖ່າຍໃນໂປແກຣມ ຊື່ງສາມາດເຂົ້າຊ່ວຍໃນ

ວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ດີ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 15 ຫາ 19 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ

ດິນກະສິກຳ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຈື່ງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ

ນຳໃຊ້ໂປແກຣມ GIS , QGIS ແລະ Drone ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທ່ານ ກ່າວເປີດຂອງ ທ່ານ

ບັນດິດ ຣາມາງກຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຈາກພະແນກ, ໜ່ວຍງານອ້ອມຂ້າງພາຍໃນກົມ ແລະ ບັນດາທີມງານຄູຝຶກ ທີ່ມາຈາກ ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ມາຈາກໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ

20 ທ່ານໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ແນ່ໃສ່ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ວິຊາການ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄຫມ ເພື່ອເປັນອີກຊ່ອງທາງໃນການ

ຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ. ການຝືກອົບຮົມ

ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນເປັນໄລຍະເວລາ 5 ວັນເຕັມ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດເນື່ອງຈາກວ່າເປັນ

ການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ Drone ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເຂົ້າຊ່ວຍ

ໃນການຖ່າຍພາບມຸມສູງ ແລະ ນໍາເອົາພາບຖ່າຍມາແປໃນໂປແກຣມ QGIS ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານຂອງໂປແກຣມ QGIS ນໍາອີກ

ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກຸນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ

ທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນໃນການ

ຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ ຂື້ນຕື່ມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ປິດລົ

ງດ້ວຍຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *