2ເນື່ອງຈາກເປັນການຄຳນັບຮັບຕ້ອນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານຂອງກົມ ທາງ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ມີການເຕົ້າ

ໂຮມ ຊາວໜຸ່ມພາຍໃນກົມ ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງ

ງານລວມ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານມານີ້ ເວລາ

9.00 ອ້າຍນ້ອງຊາວໜຸ່ມພ້ອມພາກັນອອກແຮງງານລວມ

ອະນາໄມຕາມລຽບຮ່ອງນໍ້າທາງເຂົ້າກົມ ແລະ ອານາໄມອ້ອມ

ຫ້ອງການ, ຕັດຫຍ້າເດີນບານ ໃຫ້ມີຄວາມຈົບງາມພາບໃນ,  ການອອກ

ແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ນອກຈາກການ ເປັນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກ ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າແລ້ວ ຍັງເປັນ ການສ້າງ

ຂະບວນການອະນາໄມ, ສ້າງຄວາມສະອາດຈົບງາມແກ່ກົມ ຄພດກ ແລະ ເປັນການສ້າງ ຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ –

ໄວໜຸ່ມໄດ້ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍ ເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທັງເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຮູ້ຈັກຮັກສາ

ສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ

1

Picture 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *