ຖ່າບຮູບລວມ ທີ່ແຂວງຫົວພັນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຫາ 28 ມີຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້

ທາງທີມງານວິຊາການສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການ

ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນກະ

ສິກຳ ຮ່ວມກັບໂຄງການ ຕາບີ TABI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ

ສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ ວຽກວິຊາການ ດ້ານວາງແຜນ, ຈັດສັນ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບ

ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ (P-FALUPAM)”  ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ຂອງພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ອະໂນລາດ ຈັນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງ

ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ  ແລະ ທ່ານ ສຳສະຫວັນ ບານຄຳມີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຫົວພັນ ພ້ອມດ້ວຍ

ບັນດາຄູຝຶກທີ່ມາຈາກສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ຄູຝຶກຈາກໂຄງການ ຕາບີ, ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກ ທັງໝົດ 10 ທ່ານ

ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນແມ່ນຕົວແທນວິຊາການຈາກພາກສ່ວນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນ

ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເຂົ້່າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອເຜີຍແຜ່ປື້ມຄູ່ມື P-FALUPAM, ທົບທວນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ P-FALUPAM ເພີ່ມ

ຄວາມອາດສາມາດດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ນັກວິຊາການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ພາຍໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາຍັງເປັນເວທີແລກປ່ຽນບົດຮຽນສໍາຄັນຕົວຈິງຂອງ ນັກສໍາມະນາກອນ ແລະ ປະສົບການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່

ຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາທັງເປັນຄໍາແນະນໍາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຕໍ່ໝ້າເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີປະສິດທິຜົນດີ

ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກສໍາມະນາກອນທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມຈາກການເຂົ້າຮ່ວມປະ

ຊຸມສໍາມະນາຊື່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ອັນດັບ:

  • ອັນດັບ 1. GIS/ແຜນທີ່
  • ອັນດັບ 2. ຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນຕໍ່ການປູກພືດ
  • ອັນດັບ 3. ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ
  • ອັນດັບ 4. ການມີສ່ວນຮ່ວມ
  • ອັນດັບ 5. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫລັງຈາກທີ່ໄປຈັດຢູ່ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຫັນໄດ້ວ່າມີ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ

ການສຳມະນາ ແມ່ນ ຕ່າງກັນປະມານ 12 ເປີເຊັນ (ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ) ແລະ  ຄາດວ່ານັກສໍາມະນາກອນຈາກຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ

ແລະ ສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບໃນຄັ້ງນີ້ໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ

ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົ້ນໄດ້ໃນຕໍ່ໝ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *