Monthly Archives: July 2019

10

ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້

ພະນັກງານ ກໍເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ກົຄຸ້ມ

ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໄດ້ໃຫ້

ຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ໂປ

ແກຣມ GIS ,QGIS ແລະ ພື້ນຖານການນຳໃຊ້

Drone ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທັນສະໄຫມ ໃນການ Continue reading

1

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າສັດປ່າຖືເປັນ

ການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ຮູ້ມີສະຕິຮັກ

ຫວງແຫນທຳມະຊາດ ພ້ອມທັງເປັນການປຸກລະ

ດົມໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມກອງຕ່າງໆ ໄດ້ມີ

ສ່ວນຮ່ວມສ້າງຂະບວນການການຄຸ້ມຄອງ ປົກ

ປັກຮັກສາ ທາງລັດຖະບານລາວຈື່ງກຳໜົດ ວັນ Continue reading

2ເນື່ອງຈາກເປັນການຄຳນັບຮັບຕ້ອນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານຂອງກົມ ທາງ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ມີການເຕົ້າ

ໂຮມ ຊາວໜຸ່ມພາຍໃນກົມ ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງ

ງານລວມ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານມານີ້ ເວລາ

9.00 ອ້າຍນ້ອງຊາວໜຸ່ມພ້ອມພາກັນອອກແຮງງານລວມ Continue reading

ຖ່າບຮູບລວມ ທີ່ແຂວງຫົວພັນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຫາ 28 ມີຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້

ທາງທີມງານວິຊາການສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການ

ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນກະ

ສິກຳ ຮ່ວມກັບໂຄງການ ຕາບີ TABI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ

ສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ ວຽກວິຊາການ ດ້ານວາງແຜນ, ຈັດສັນ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບ

ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ (P-FALUPAM)”  ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ Continue reading

02

ຈາກເຫດການ ສັນເຂືອ່ນ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແຕກໃນຊ້ວງເດືອນ

ສິງຫາ ປີ 2018 ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ກໍໃຫ້ ເກີດ ຄວາມເສຍ ທາງດ້ານຊີວິດ

-ຊັບສີນ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂອບເຂດ 19

ບ້ານ ຊື່ງໃນນີ້ ມີ6 ບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍໜັກໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນເນື້ອທີ່ດິນດິນນາ ຖືກຖັບຖົມເສຍຫາຍທັງໝົດ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນໄລຍະຍາວ ລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນພື້ນທີ່ພັກ Continue reading

ຖ່າບຮູບຮ່ວມກັບທ່ານປະທານ02

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຫາ 21 ມີຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້

ທາງທີມງານວິຊາການສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການ

ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນ

ກະສິກຳ ຮ່ວມກັບໂຄງການ ຕາບີ TABI ໄດ້ເປີດກອງປະ

ຊຸມສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ ວຽກວິຊາການ ດ້ານວາງແຜນ,

ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ Continue reading

1

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາໄດ້ຖືກຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດທີ່ວາງອອກພ້ອມທັງຕິດພັນກັບການ

ພັດທະນາ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ສົ່ງເສີມໜ້າ

ວຽກດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໄປໃນລວງດຽວກັນ

ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນ ຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ Continue reading

h2

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09 ກຸມພາ ຫາ 13 ມີນາ 2019 ຜ່ານມານີ້,

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ກະຊວງກະສິກໍາ

ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ

ຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ

ກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການອອກສຳມະໂນທີ່ດິນກະສິກຳ,

ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

, ການນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມື (ກ້ອງ GNSS RTK X91+) Continue reading