Monthly Archives: February 2019

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫລີມສະຫຼອງວັນດິນສາກົນ ປະຈຳປີ 2018, ກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຂຶ້ນ ພາຍໃນຫົວຂໍ້ທີວ່າ: ດິນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິຊາການດ້ານດິນກະສິກຳ ກັບບັນດາແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ດຳເນີນເປັນໄລຍະເວລາ 1 ວັນເຕັມ, ໃນວັນທີ 05 ມັງກອນ 2018 Continue reading