Monthly Archives: July 2018

IMG_1590

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອ

ຜ່ານຮ່າງດຳລັດທີ່ດີນກະສິກຳຂື້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ

ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2018,

ວັນອັງຄານ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳພອນ

ຣາຊາຈັກ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະ

ສິກຳ, ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຄະນະກົມ , ຫົວໜ້າສູນ, ຮອງ Continue reading