Monthly Archives: December 2017

DSC03863ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນພະຫັດ, ກົງກັບວັນທີ 7 ທັນວາ 2017ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນ

ອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ,ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ

ກະສິກຳ ຄະນະຜູ້ ແທນຈາກມຂສະຫວັນນະເຂດເຊີ່ງນຳໂດຍອາຈານຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ 2 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາພາກວິຊາປັດຕະພີ

ວິທະຍາ ສາຂາວິຊາ ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈຳນວນ 45 ທ່ານ . ໄດ້ມາ Continue reading