Monthly Archives: November 2017

23795091_827244550789385_1124993310782737250_n

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2017 ຜ່ານມາ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໄດ້ຈັດງານສະເຫລີມສະຫອງວັນດິນໂລກ ແລະ ຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງກົມຄຸ້ມຄອງ

ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຄົບຮອບ 5 ປີ , ການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນ

ປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປ.ອ ລຽນ ທິແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ

ປ່າໄມ້, ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ,ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,

ທ່ານ ປ.ອ ບຸນຂວາງ,ຮອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ Continue reading