Monthly Archives: December 2016

15749653_651651938348648_1915172239_nໃນວັນທີ 20/12/2016 ເວລາ 8:30 ໄດ້ເປີດກອງ

ປະຊຸມປະຖົມມະລຶກ ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

ຊຸມຊົນກະສິກຳຊື່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

(MRLG) ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

(DALAM) ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວ Continue reading