Monthly Archives: November 2016

51016
ໃນວັນທີ 3 ຫາ 7 ຕຸລາ 2016ຈະໄດ້ມີການເປີດຝືກອົບຮົມການເປັນຄູຝືກ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິ ກຳ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຶ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປທວິກອນ ບຸນວິ ໄລ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຍຸຕິ ທຳ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ.ໃນນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຂອງ 3 ແຂວງ

Continue reading