Monthly Archives: March 2016

12803159_858182654303654_8681145795926451832_n

ໃນວັນທີ 23 ຫາ 26 ກຸມພາ 2016 ໄດ້ ມີການ ຈັດຝືກອົບ ຮົມການຈັດ ການ ແລະຄຸ້ມຄອງສູນເຄືອຄ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ດິນກະສິກຳຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ຂອງສຸນສຳຫລວດ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ເຊີ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
ຈຳນວນ 25 ທ່ານ ຈາກຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

 
Continue reading