ໜ້າຫລັກ

 

________________________________________________________________________

ຂ່າວສານ ແລະ ເຫດການ

ຝຶກອົບຮົມ GIS ໂປແກຣມ QGIS ແລະ ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ Drone

10

ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້

ພະນັກງານ ກໍເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ກົຄຸ້ມ

ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໄດ້ໃຫ້

ຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ໂປ

ແກຣມ GIS ,QGIS ແລະ ພື້ນຖານການນຳໃຊ້

Drone ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທັນສະໄຫມ ໃນການ (more…)

ສະເຫລີມສະຫຼອງວັນເປັນວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 22 ປີ

1

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າສັດປ່າຖືເປັນ

ການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ຮູ້ມີສະຕິຮັກ

ຫວງແຫນທຳມະຊາດ ພ້ອມທັງເປັນການປຸກລະ

ດົມໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມກອງຕ່າງໆ ໄດ້ມີ

ສ່ວນຮ່ວມສ້າງຂະບວນການການຄຸ້ມຄອງ ປົກ

ປັກຮັກສາ ທາງລັດຖະບານລາວຈື່ງກຳໜົດ ວັນ (more…)

ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກ

2ເນື່ອງຈາກເປັນການຄຳນັບຮັບຕ້ອນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານຂອງກົມ ທາງ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ມີການເຕົ້າ

ໂຮມ ຊາວໜຸ່ມພາຍໃນກົມ ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງ

ງານລວມ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານມານີ້ ເວລາ

9.00 ອ້າຍນ້ອງຊາວໜຸ່ມພ້ອມພາກັນອອກແຮງງານລວມ (more…)

ສໍາມະນາວຽກການວາງແຜນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ

ຖ່າບຮູບລວມ ທີ່ແຂວງຫົວພັນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຫາ 28 ມີຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້

ທາງທີມງານວິຊາການສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການ

ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີນກະ

ສິກຳ ຮ່ວມກັບໂຄງການ ຕາບີ TABI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ

ສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ ວຽກວິຊາການ ດ້ານວາງແຜນ, ຈັດສັນ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບ

ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ (P-FALUPAM)”  ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ (more…)

________________________________________________________________________